Deducció per maternitat

logo renta

Conegui tots els detalls de la deducció per maternitat i de l’increment que ha tingut en l’exercici 2019 en cas que s’incorri en despeses de guarderia, i apliqui-la correctament en la declaració de l’IRPF.

¿A qui correspon el dret de la deducció per paternitat?

Beneficiaris i requisits

Beneficiaris. Poden gaudir d’aquesta deducció les dones que treballin per compte propi o aliè, que estiguin donades d’alta en la Seguretat Social o mutualitat equivalent i que tinguin almenys un fill menor de tres anys perquè puguin gaudir del mínim per descendents en el seu IRPF [LIRPF, art. 81; RIRPF, art 60] .

La deducció és aplicable des del mes natural en què es produeix el naixement fins al mes anterior al que el descendent compleixi els tres anys (per exemple, si el fill neix al juny de 2019, la deducció és aplicable fins a maig de 2022). En cas d’adopció, es computen els tres anys següents a la data d’inscripció del fill en el Registre Civil (amb independència de la seva edat).

No aplicació. Per tant, aquest incentiu no és aplicable en els següents casos:

Durant els mesos en què s’hagi estat en desocupació, encara que es cobri una prestació per això [DGT V3018-16] .
Quan el treballador es trobi de baixa per excedència voluntària, encara que sigui per a la cura dels fills [DGT V1552-14] .
Quan la mare es trobi en situació d’incapacitat [DGT V0216-07] .

La deducció sí que es pot aplicar durant els mesos de baixa per malaltia [DGT V3236-15] o durant la pròpia baixa per maternitat [DGT V2992-11], i fins i tot encara que no s’hagin percebut ingressos en aquest període quan s’ha estat d’alta en el RETA.

El requisit de l’alta en la Seguretat Social s’entén compliment quan aquesta situació es produeixi en qualsevol dia del mes. Per tant, el mes es computa completament encara que només s’hagi cotitzat uns dies.

Deducció per al pare

 El pare té dret a aquesta deducció en cas de defunció de la mare, o quan tingui la guarda i custòdia exclusiva dels fills (i sempre que compleixi la resta dels requisits) [LIRPF, art. 81.1] . En cas de defunció de la mare, la deducció es prorrateja per mesos: durant els mesos en què vivia la mare li correspon a ella la deducció; en el mes de defunció i els següents, al pare [Informa 134740] .

 

Import i límits

Import. La deducció és de 100 euros per cada fill i cada mes en què es compleixin els requisits abans indicats, per la qual cosa la deducció anual per fill pot ser de fins a 1.200 euros. Això sí: la deducció anual aplicable per a cada fill mai pot superar la suma de les cotitzacions totals (quota del treballador i empresarial) a la Seguretat Social o mutualitat reportades en cada exercici amb posterioritat al naixement o adopció d’aquest fill [LIRPF, art. 81.3] .

A aquest efecte es computen els imports íntegres de les cotitzacions sense restar les bonificacions, i incloent les quotes del treballador i les de l’empresa [DGT V0122-10] .

Cotitzacions de maternitat per fill

El límit sobre les cotitzacions s’aplica per cada fill. Per exemple, si les cotitzacions anuals atribuïbles a una mare treballadora són de 1.500 euros i aquesta té dos fills bessons d’un any, podrà aplicar una deducció en el seu IRPF de 1.200 euros anuals per cada fill (2.400 en total).

Exemple. El fill d’una mare treballadora va néixer el 25 de febrer de 2019, estant ella quatre mesos de baixa per maternitat i un mes més de vacances (fins al 25 de juliol). A continuació va sol·licitar una excedència fins a l’1 de novembre, data de la seva reincorporació. Doncs bé, en aquest cas la deducció és de 800 euros. L’incentiu és aplicable durant vuit mesos: de febrer a juliol i de novembre a desembre.

Entre agost i octubre no hi ha deducció de maternitat, ja que la mare va estar d’excedència i no va haver-hi cotitzacions a la Seguretat Social.

Anticipat. Aquesta deducció es pot cobrar de forma anticipada (100 euros al mes) prèvia sol·licitud amb el model 140. En aquest cas, en la declaració d’IRPF s’han de reflectir els mesos en què s’han complert els requisits per a gaudir de la deducció, les sumes cobrades i les cotitzacions de cada mes [LIRPF, art. 81.4; RIRPF, art. 60.5] .

Pot contactar amb el nostre assessor fiscal perquè l’assessori sobre la deducció per maternitat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *